Οπλισμένη Γή

ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ®

Οπλισμένη Γή ® Reinforced Earth® και Freyssisol ®:  Ιδανική μέθοδος  κατασκευής σε εφαρμογές ευρέως  φάσματος, ακόμα και κατασκευές μέσα σε νερό, έχουν εφαρμοστεί παγκοσμίως σε: τοίχους αντιστήριξης, ακρόβαθρα  γεφυρών, λιμενικούς  τοίχους  κτλ

Βασική Αρχή

  •  Η αρχή είναι απλή, που οφείλεται στις σημαντικές τριβές μεταξύ των μορίων του εδάφους και των ελασμάτων οπλισμού, που όταν έλθουν σε επαφή, σε συνδυασμό με ανάλογα διανεμισμένα ελάσματα οπλισμού και υλικού επίχωσης  παράγουν την Οπλισμένη Γη, μία σύνθεση υλικών με πολλά πλεονεκτήματα όπως:
  • Μεγάλη αντίσταση σε στατικές και δυναμικές δυνάμεις
  • Οι κατασκευές είναι ευέλικτες και για το λόγο αυτό προσαρμόζονται αρκετά αποτελεσματικά σε παραμορφώσεις κάτω από την επιφάνεια του εδάφους
  • Η εφαρμογή είναι γρήγορη  και απλή, προσφέροντας σημαντική οικονομία , χρόνο εφαρμογής και κόστος.
  • Τα ελάσματα οπλισμού είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα, ή συνθετικούς τάπητες, με τυπικές οριζόντιες στρώσεις, ανά 80 cm .
  • Τα στοιχεία πρόσοψης είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα, και διαχωρίζονται με αρμούς, προσφέροντας ευελιξία, που είναι και ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την χρήση της Οπλισμένης Γής.
  • Τα στοιχεία αυτά συνδέονται με τα ελάσματα οπλισμού, και τοποθετούνται εναλλάξ. Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει τη συνάφεια των στοιχείων σε περίπτωση σημαντικής καθίζησης στο υπέδαφος, και επίσης εξυπηρετεί στην τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων πρόσοψης.
  •  Τα προκατασκευασμένα στοιχεία πρόσοψης μπορούν σε συγκεκριμένες εφαρμογές να αντικατασταθούν με εναλλακτικά υλικά όπως ειδικό πλέγμα

Τοποθέτηση

Η εύκολη και σύντομη συναρμολόγηση των κατασκευών Οπλισμένης Γής, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός του ότι δεν χρειάζεται η χρήση οποιουδήποτε τύπου σκαλωσιάς ή καλουπιού. Το κάθε στοιχείο πρόσοψης  τοποθετείται μεταξύ άλλων ήδη τοποθετημένων στοιχείων.